Jeśli któreś z postanowień Regulaminu budzi Twoją wątpliwość lub zniechęca Cię do zakupów, napisz do nas na adres podany w zakładce „kontakt".

Regulamin serwisu Ekolubek z 17 maja 2018, uwzględnia zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, wchodzące w życie 25maja 2018 w związku z rozporządzeniem RODO.

Spis treści

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
2 REJESTRACJA I KONTO
3 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5 INFORMACJE O TOWARACH
6 PROMOCJE, RABATY I PAKIETY
7 PŁATNOŚĆ
8 DOSTAWA
9 REKLAMACJE
10 ZWROTY
11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady prowadzenia transakcji sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego Ekolubek dostępnego pod adresem ekolubek.pl (zwanego dalej Serwisem), a także każdej innej formy korzystania z Serwisu, w tym: przeglądania i publikowania materiałów.

1.2 Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

1.3 Do przestrzegania Regulaminu są zobowiązani wszyscy użytkownicy Serwisu bez względu na to, czy są zarejestrowani i czy dokonują lub dokonali zakupu.

1.4 Definicje

a) Klient – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

b) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Materiały – wszelkie treści i obiekty multimedialne w Serwisie.

d) Serwis – serwis internetowy Ekolubek dostępny pod adresem ekolubek.pl.

e) Sprzedawca – Kaperzyńska Agnieszka, Robert Dębkowski K.A.D.R. s.c., z siedzibą w Łomiankach, ul Łużycka 6C, 05-092 Łomianki, NIP: 1182157907, REGON: 368744161, właściciel Serwisu.

f) Towar – produkt, który Klient może nabyć za pośrednictwem Serwisu.

g) Konto – usługa elektroniczna zabezpieczona indywidualnym loginem i hasłem, gdzie gromadzone są dane o zamówieniach Klienta oraz jego dane osobowe.

1.5 Do korzystania z Serwisu potrzebne są:

a) komputer lub inne urządzenie, które umożliwia dostęp do Internetu,

b) system operacyjny,

c) dostęp do Internetu,

d) aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari),

e) włączona obsługa języka JavaScript, ramek, stylów CSS i okien wyskakujących (pop-up windows).

f) aktywny adres e-mail

1.6 Wszyscy Klienci zobowiązują się, że:

a) nie będą wykonywać żadnych czynności szkodliwych lub uciążliwych dla Serwisu, innych Klientów i Sprzedawcy;

b) nie będą korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami i postanowieniami Regulaminu;

c) nie będą dokonywać zamówień, których nie mają zamiaru odebrać;

d) nie będą podawać nieprawdziwych danych;

e) nie będą zamieszczać treści reklamowych (chyba że za zgodą Sprzedawcy), zabronionych, obraźliwych, agresywnych, wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, rasistowskich, naruszających uczucia religijne; treści, które naruszają prawa Sprzedawcy lub osób trzecich; treści, do których nie mają praw autorskich; treści zawierających dane osobowe lub inne informacje o osobach trzecich (chyba że za ich zgodą);

f) będą korzystać z Materiałów w Serwisie wyłącznie w celu własnego użytku osobistego;

g) nie będą zakłócać funkcjonowania Serwisu, zwłaszcza poprzez użycie specjalnego oprogramowania lub urządzenia;

h) nie będą podejmować prób zdobycia informacji, które nie są przeznaczone dla Klienta i/lub nie powinny być jawne;

i) nie będą wykorzystywać błędów i niedoskonałości oprogramowania na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów.

1.7 Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które zamieszczają w Serwisie.

1.8 Sprzedawca może usuwać i modyfikować treści publikowane przez Klienta w Serwisie.

1.9 Jeśli w wyniku opublikowania w Serwisie przez Klienta danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa, Klient bierze na siebie całą odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia w całości spowodowanej szkody.

1.10 W przypadku naruszenia Regulaminu Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym zawiesić jego konto.

1.11 Klient pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Sprzedawcy.

1.12 Wszelkie treści (w tym teksty i zdjęcia produktów) w Serwisie są chronione prawami autorskimi i zabrania się ich kopiowania bez zgody autora.

1.13 Wszelkie Materiały dotyczące firm zostały wykorzystane w Serwisie tylko w celu prezentacji produktów i marki.

1.14 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem Serwisu, których powodem jest siła wyższa, niedozwolone działanie osób trzecich albo niezgodność sprzętu i oprogramowania Klienta z wymaganiami Serwisu.

1.15 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przerw w funkcjonowaniu Serwisu, związanych między innymi z konserwacją sprzętu i rozbudową Serwisu.

1.16 Jeśli Klient zaobserwuje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Serwisu, powinien to zgłosić poprzez adres e-mail podany w zakładce „kontakt".

2 REJESTRACJA I KONTO

2.1 Aby dokonać zakupu nie jest konieczna rejestracja. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.

2.2 Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.

2.3 W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z rzeczywistością. Jeśli dane Klienta ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich uaktualnienia.

2.4 W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem  a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2.5 Klient zarejestrowany zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i ochrony swojego hasła do Serwisu, kodu rabatowego i innych kodów.

2.6 Sprzedawca nie odpowiada za straty spowodowane przejęciem konta przez inną osobę, jeśli stało się to bez winy Sprzedawcy.

2.7 Klient może poprosić o usunięcie jego konta z Serwisu bez podania przyczyny, a Sprzedawca zobowiązuje się tego dokonać. Usunięcie konta może się wiązać z trwałą utratą wszystkich danych zamieszczonych przez Klienta w Serwisie.

3 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

3.1 DANE OSOBOWE

Administrator danych

3.1.1   Administratorem zbioru danych osobowych o nazwie Ekolubek jest Sprzedawca (K.A.D.R. s.c. Kaperzyńska Agnieszka Dębkowski Robert, 05-092 Łomianki Dolne ul. Łużycka 6C, tel. 509 46 73 46 e-mail sklep@ekolubke.pl)

Cel przetwarzania

3.1.2   Cel przetwarzania jest uzależniony od tego na co klient się decyduje i może to być:

 •          realizacja złożonego zamówienia
 •          marketing bezpośredni oferowanych usług
 •          przesyłanie newslettera

Podstawa prawna przetwarzania

3.1.3   Podstawy przetwarzania danych:

 •          Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1lit. b RODO)
 •          Obowiązek prawny np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO )
 •          Zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 •          Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 •          Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 •          Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Rodzaj przetwarzanych danych

3.1.4   Sprzedawca zbiera następujące dane osobowe:

a) nazwisko i imię

b) adres zamieszkania

c) numer telefonu

d) adres poczty elektronicznej

Zgoda

3.1.5   Klient w celu dokonania zakupu podaje dane osobowe dobrowolnie za pośrednictwem odpowiedniego formularza w Serwisie. W zależności od celu niepodanie danych może skutkować:

 •          brakiem możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 •          brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 •          brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 

3.1.6 W każdej chwili Klient ma możliwość cofnięcia zgody. Odwołania zgody można dokonać samodzielnie poprzez Serwis lub skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail podany w zakładce „kontakt".

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Usunięcie konta w Serwisie nie musi oznaczać usunięcia wszystkich danych osobowych Klienta. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Sprzedawca może pozostawić część danych, np. w celu należytego rozliczenia usług.

Profilowanie

3.1.7   Sprzedawca może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb klienta, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane dane osobowe. Co może:

 •         wywoływać wobec Klienta skutki prawne,
 •         wpływać na Klienta w podobnie istotny sposób,

Profilowanie może odbywać się na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, którą w każdej chwili można odwołać.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

3.1.8   Dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 •          przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych Klienta
 •          ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
 •          cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

3.1.9   Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3.1.10 Przechowywaniem i ochroną danych osobowych zajmuje się Serveradmin.pl sp. z o.o., który zgodnie z umową zawartą ze Sprzedawcą nie ma prawa do wykorzystywania tych danych do własnych celów.

Odbiorcy danych

3.1.13 Odbiorcy danych- usługi zewnętrzne. Sprzedawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Klienta. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 •          Dostawca płatności –Przelewy24
 •          Bank – ING Bank Śląski
 •          Usługi dostawy - Poczta Polska, DPD, E-paka
 •          Hostingodawca – Serveradmin.pl (Linuxpl)
 •          dostawca oprogramowania księgowego ( WFirma)
 •          podmiot ułatwiający optymalizację sklepu ( Funkymedia)
 •          podmiot wykonujący prace serwisowe w sklepie (eGzyl)

Podmioty zewnętrzne nie mają prawa do wykorzystywania tych danych do swoich celów.

3.1.11 Dane osobowe mogą być ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom takim jak Policja.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami Sprzedawca nie udostępnia nikomu powierzonych danych osobowych., a wszelkie nieprawidłowości w tej kwestii sprzedawca ma obowiązek zgłosić organom nadzorczym

Uprawnienia Klienta

3.1.12  Uprawnienia Klienta w stosunku do jego danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo żądania:

 •          dostępu
 •          sprostowania
 •          usunięcia
 •          ograniczenia przetwarzania
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 •          żądania przeniesienia danych do innego administratora

W celu skorzystania ze swoich praw Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

3.2 DANE O RUCHU W SERWISIE

3.2.1 Serwis automatycznie gromadzi informacje o ruchu w Serwisie. Jeśli Klient nie wyraża na to zgody, powinien zrezygnować z korzystania z Serwisu.

3.2.2 Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics firmy Google Inc. Narzędzie służy do zbierania i analizy informacji o ruchu w Serwisie. Są to anonimowe informacje statystyczne, niepowiązane z danymi osobowymi Klienta, np. ile osób weszło danego dnia na daną podstronę. Google Analytics korzysta ze swoich plików cookies.

3.3 PLIKI COOKIES

3.3.1 Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki zapisywane przez Serwis na komputerze Klienta. Pliki cookies są bezpieczne, nie zawierają wirusów i nie zmieniają konfiguracji komputera Klienta.

3.3.2 Pliki cookies służą między innymi do:

a) zapamiętywania, że Klient jest zalogowany. W przeciwnym wypadku po przejściu na inną podstronę Klient byłby wylogowywany;

b) zapamiętywania Towarów dodanych do „koszyka";

c) zbierania danych statystycznych.

3.3.3 Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies.

3.3.4 Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i odczytanie ich zawartości jest możliwe tylko przez serwer, który je utworzył (czyli nie mogą ich odczytać inne strony internetowe).

3.3.5 Klient może usunąć pliki cookies poprzez narzędzia przeglądarki. Klient może też ustawić w opcjach przeglądarki, by pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo by usuwały się automatycznie po określonym czasie. Jednak wyłączenie plików cookies sprawi, że Serwis nie będzie działał poprawnie.

4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1 Aby dokonać zakupu, każdy Klient musi wyrazić zgodę na Regulamin i podać obowiązkowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, email i telefon)

4.2 Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z dostępnymi w Serwisie Materiałami na temat Towaru, w tym jego opisem i zdjęciem.

4.3 Klient przez całą dobę może składać zamówienie przez Internet poprzez „koszyk" w Serwisie.

4.4 Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail ze szczegółami zamówienia, w tym ceną, która jest ceną wiążącą, nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie i obejmuje wszystkie podatki, cła i koszt wysyłki. Jest to potwierdzeniem złożenia zamówienia i oznacza, że została zawarta umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą a zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

4.5 Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości, poinformowania o braku Towarów lub dodatkowych uzgodnień.

4.6 W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, m.in. w sytuacji gdy:

a) zamówienie składa Klient nieprzestrzegający Regulaminu;

b) Sprzedawca ma powody sądzić, że Klient podaje nieprawdziwe dane tam, gdzie poprawne dane są wymagane, lub ma nieuczciwe zamiary;

c) formularz zamówienia został niepoprawnie wypełniony;

d) Sprzedawcy nie udało się skontaktować z Klientem w sprawie złożonego zamówienia;

e) zamówienie nie może być zrealizowane z powodu dostępności Towaru lub możliwości logistycznych.

4.7 Jeśli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

4.8 W przypadku, gdy Sprzedawca uzna, że nie może dostarczyć Klientowi co najmniej jednego Towaru, skontaktuje się w tej sprawie z Klientem. Klient podejmie decyzję, czy Sprzedawca ma realizować zamówienie bez wybranych Towarów, czy anulować całe zamówienie. Jeśli Klient zdążył wcześniej dokonać płatności, Sprzedawca zwróci mu równowartość ceny odpowiednio niedostępnych Towarów lub całego zamówienia przelewem na jego konto bankowe.

4.9 Po zatwierdzeniu zamówienia Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w sprawie jego modyfikacji, jednak Sprzedawca nie gwarantuje, że modyfikacja będzie możliwa. Sprzedawca uzależnia to od tego, czy podjął pierwsze czynności związane z realizacją zamówienia.

4.10 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo Sprzedawca może wyznaczyć inne dni, w które zamówienia nie będą realizowane, o czym poinformuje Klientów w Serwisie.

4.11 Standardowy czas realizacji zamówienia to 1-4 dni robocze. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 8 dni roboczych. W przypadku płatności przy odbiorze czas liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta, a w przypadku płatności przelewem – od wpłynięcia pieniędzy na rachunek Sprzedawcy.

5 INFORMACJE O TOWARACH

5.1 Informacje o Towarach zamieszczone w Serwisie nie są ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2 Ceny podane w Serwisie przy Towarach:

a) są cenami brutto, uwzględniającymi wszystkie podatki i cła;

b) są wyrażone w złotówkach;

c) nie zawierają kosztu dostawy;

d) mogą nie uwzględniać wszystkich dostępnych promocji.

5.3 Cena wiążąca podana jest w wiadomości e-mail wysyłanej przez Sprzedawcę do Klienta po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Serwisie, w tym do zmiany cen.

5.5 Występowanie Towarów w Serwisie nie gwarantuje tego, że są one dostępne.

6 PROMOCJE, RABATY I PAKIETY

6.1 Towary promocyjne są ograniczone liczbowo.

6.2 Promocje i rabaty mogą być ograniczone tylko do pewnej grupy Klientów, wskazanej w odpowiednim miejscu w Serwisie, np. w zakładce „promocje".

6.3 Niektóre promocje i rabaty mogą się ze sobą nie łączyć. Informacja na ten temat powinna się znaleźć w odpowiednim miejscu w Serwisie, np. w zakładce „promocje".

6.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji.

6.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nadawania rabatów indywidualnych.

6.6 Jeśli dane Towary tworzą pakiet, zestaw albo dodatek promocyjny do innego Towaru (np. gdy zakup dwóch sztuk tego samego Towaru wiąże się z niższą ceną), nie mogą zostać podzielone lub oddzielone po złożeniu zamówienia, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. Oznacza to między innymi, że nie można zwrócić tylko części zestawu.

7 PŁATNOŚĆ

7.1 Możliwe formy płatności: przelew bankowy, płatności elektroniczne i płatności kartą przez serwis Przelewy24 oraz gotówką za pobraniem u kuriera.

7.1.1 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska  15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7.2 Wobec Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru formy płatności, a także do uzależnienia realizacji zamówienia od wpłaty zaliczki, zwłaszcza w przypadku stosunkowo dużego zamówienia.

7.3 Klient zobowiązuje się do zapłaty naliczonej kwoty wraz z kosztami przesyłki.

7.4 Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

7.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności w dokonaniu płatności spowodowane przez osoby trzecie.

7.6 Jeśli Klient wybrał płatność przelewem i w ciągu 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia zamówienia pieniądze nie wpłyną na konto Sprzedawcy, Sprzedawca może anulować zamówienie.

7.7 W przypadku wyboru płatności za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do doliczenia ceny usługi pobrania do ceny zamówienia.

7.8 Klient zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

7.9 Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

8 DOSTAWA

8.1 Sprzedawca wysyła Towary na adres wysyłki wskazany przez Klienta.

8.2 Dostawy realizowane są standardowo na terenie Polski.

8.3 Do ceny zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Sprzedawca oferuje Klientom darmową przesyłkę na warunkach określonych w zakładce „dostawa i płatności".

8.4 Sprzedawca może zaoferować Klientowi następujące formy dostawy: wysyłka kurierem, wysyłka Pocztą Polską lub odbiór osobisty w punkcie odbioru. Szczegółowe warunki tych form opisano w zakładce „dostawa i płatności".

8.5 Mechanizm w „koszyku" automatycznie oblicza koszt wysyłki danego zamówienia.

8.6 W przypadku dostawy kurierem lub Pocztą Polską Klient zgadza się na przekazanie kurierowi lub Poczcie Polskiej niezbędnych do realizacji wysyłki danych osobowych, w tym telefonu i/lub adresu e-mail, oraz ogólnych informacji o zamówieniu (adres wysyłki, wartość zamówienia).

8.7 W przypadku wyboru odbioru osobistego w punkcie odbioru Klient powinien poczekać na wiadomość z informacją, że Towar jest gotowy do odbioru, i pytaniem o dogodny termin odbioru. Klient powinien umówić się ze Sprzedawcą na konkretny termin odbioru (dzień i godzina) i przyjść zgodnie z umową. Odbiór przed otrzymaniem powiadomienia o gotowości do odbioru i bez uzgodnienia terminu jest niemożliwy.

8.8 Natychmiast po odbiorze Towaru Klient ma obowiązek obejrzeć dokładnie Towar i jeśli da się stwierdzić bez otwierania opakowań fabrycznych, że Towar jest niezgodny z umową lub w jakikolwiek sposób wadliwy, poinformować o tym Sprzedawcę.

8.9 Klient nie ma żadnych zobowiązań wobec Sprzedawcy w związku z Towarami, które zostały mu dostarczone, mimo że ich nie zamawiał.

8.10 Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej. Klient może odebrać osobiście Towary wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio dokonał zamówienia i uzgodnił ze Sprzedawcą miejsce i czas odbioru.

9 REKLAMACJE

9.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność Towaru z umową w zakresie określonym w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.2 Preferowany przez Sprzedawcę sposób zgłaszania reklamacji: wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zakładce „kontakt". Wiadomość powinna zawierać numer zamówienia i dokładne wyjaśnienie, czego dotyczy reklamacja.

9.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji i udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni.

9.4 Sprzedawca może zażądać, aby Klient odesłał mu Towar, którego dotyczy reklamacja. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione w związku z przesyłkami za pobraniem.

9.5 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:

a) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, np. kosztu odesłania Towaru.

b) Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany Towaru na nowy, zgodny z zamówieniem, na swój koszt, lub do zwrotu równowartości ceny Towaru. Jeśli wymiana Towaru jest niemożliwa lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, możliwy jest tylko zwrot równowartości ceny Towaru.

c) Sprzedawca dokona wyżej wymienionych płatności w ciągu 14 dni od odbioru reklamowanego Towaru, jeśli wymaga odesłania Towaru, lub od momentu poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, jeśli nie wymaga odesłania Towaru.

d) Sprzedawca dokona wyżej wymienionych płatności poprzez przelew bankowy na podany rachunek lub przekaz pocztowy, zgodnie z życzeniem Klienta.

9.6 Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie między dostarczonym Towarem a zdjęciem Towaru w Serwisie wynikające z ustawień lub parametrów urządzenia (np. komputera), na którym Klient przegląda Serwis.

9.7 Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

10. ZWROTY

10.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania Towaru. W tym celu w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej rezygnacji z zamówienia (najlepiej poprzez wiadomość e-mail na adres podany w zakładce „kontakt", ze wskazaniem numeru zamówienia). Można skorzystać z formularza pod adresem: http://ekolubek.pl/download/Zwrot.doc. Sam zwrot powinien nastąpić w ciągu 14 dni od poinformowania o chęci zwrotu.

10.2 Konsument musi pokryć koszt odesłania Towaru. Sprzedawca nie przyjmuje zwracanych Towarów za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane ze zwrotem poprzez przesyłkę za pobraniem. Towar można zwrócić osobiście, odesłać pocztą lub kurierem. Koszt wysyłki kurierem można sprawdzić na przykład na stronie http://sendpoint.pl/send/ poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. W przypadku towarów do 30 kg niewymagających wykupienia dodatkowych usług, koszt nie powinien przekroczyć 20 zł.

10.3 Nie można zwrócić Towarów, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, ulegają szybkiemu zepsuciu, a także których opakowanie fabryczne zostało uszkodzone lub otwarte.

10.4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.5 W przypadku uznania zwrotu Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu równowartości ceny Towaru wraz z kosztem wysyłki (transport od Sprzedawcy do Konsumenta). Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Towaru (transport od Konsumenta do Sprzedawcy).

10.6 Sprzedawca zwraca pieniądze w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o chęci zwrotu towaru, ale może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania zwracanych towarów lub dowodu ich odesłania.

10.7 Sprzedawca zwraca Konsumentowi pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.8 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany nie dotyczą zamówień dokonanych przed ich opublikowaniem.

11.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

11.3 W przypadku sporu między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygnięcie poddane jest sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.